Integritetspolicy och riktlinjer för cookies

Sekretesspolicy

I samband med införandet av den allmänna dataskyddsförordningen från den 25. maj 2018, som antogs den 27. april 2016 av Europaparlamentet, gällande skyddet av individer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet av sådana uppgifter (nedan kallat "GDPR"), informerar vi dig om att du har följande rättigheter relaterade till behandlingen av dina personuppgifter av Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., med huvudkontor i Krakow, al. 29 Listopada 20, med organisationsnummer KRS 0000421705, REGON: 122581850, momsnummer: PL6772369151, telefonnummer +48 12 3451999, e-post kundtjanst@vasco-electronics.se.

Personuppgiftskontroll

Dina personuppgifter kontrolleras av Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. med huvudkontor i Krakow, Polen, Al. 29 Listopada 20, 31-401.

Du kan kontakta oss på: gdpr@vasco-electronics.com eller per post till al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow, Polen.

Dina personliga uppgifter behandlas för följande ändamål:

 • Utvärdering och leverans av tjänsten — i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav b) GDPR (nödvändigt för ingående och / eller genomförande av ett avtal);
 • Behandling av klagomål — i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav b) GDPR (nödvändigt för ingående och / eller genomförande av ett avtal);
 • För att skicka e-post om meddelanden i kundpanelen — i enlighet med artikel 6, punkt. 1 bokstav f) GDPR (företagets legitima intressen); företagets legitima intressen inkluderar att underrätta kunden om de åtgärder som vidtagits för att utföra en tjänst och för att göra tjänsten bekvämare;
 • Telefonkontakt om utförandet av tjänsten — i enlighet med artikel 6, punkt. 1 bokstav a) GDPR (samtycke);
 • Utfärdande och inlösen av fakturor och andra fordringar som härrör från skattelagen — i enlighet med artikel 6, punkt. 1 bokstav c) GDPR (nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet som företaget är föremålet för);
 • Lagring av obetalda förfrågningar — i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav f) GDPR (berättigade intressen av den personuppgiftsansvarige); företagets legitima intressen inkluderar att få in nya kunder och erbjuda fler tjänster;
 • Bevilja rabatter — i enlighet med artikel 6, punkt. 1, bokstav a) GDPR (samtycke);
 • Upprättande, utövande eller försvar av rättsliga fordringar — i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav f) GDPR (berättigade intressen av den personuppgiftsansvarige); företagens legitima intressen inkluderar skydd av företagets egendom;
 • Upprättande av arkiv och bevis för att säkra information som kan användas för att visa fakta — enligt artikel 6, punkt 1, bokstav f) GDPR (berättigade intressen av den personuppgiftsansvarige); företagens legitima intressen inkluderar innehavande av information som kan behövas till exempel av myndigheter;
 • Analytiska syften, inklusive analyser av data som samlas in automatiskt med hjälp av webbplatsen, inklusive cookies — i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav a) GDPR (samtycke) och artikel 6, punkt. 1, bokstav f) GDPR (berättigade intressen av den personuppgiftsansvarige); företagens legitima intressen inkluderar insamling av information om användarnas aktiviteter;
 • Webbplatshantering — enligt artikel 6, punkt 1, bokstav f) GDPR (berättigade intressen av den personuppgiftsansvarige); företagens legitima intressen inkluderar effektiv hantering av webbplatsen;
 • Uppladdning av kommentarer till webbplatsen — enligt artikel 6, punkt 1, bokstav a) GDPR (samtycke);
 • Användare som lägger till recensioner om tjänster — enligt artikel 6, punkt 1, bokstav a) GDPR (samtycke).

Godkännandet kan återkallas när som helst under förutsättning att ett sådant tillbakadragande inte påverkar lagligheten i databehandling baserat på samtycke före återkallelse.

Samtycke till behandling av personuppgifter är frivilligt, men:

 • tillhandahållande av data som namn och e-postadress är nödvändigt för utförandet av tjänsten och ingående av avtalet (det blir omöjligt att tillhandahålla tjänsten utan dessa uppgifter);
 • att tillhandahålla data såsom namn, e-postadress, beställningsnummer krävs för behandling av klagomål; vid återbetalning av pengar kommer det också att vara nödvändigt att ha en bostadsadress och ett bankkontonummer (utan dessa uppgifter kan klagomål inte behandlas och pengar kan inte återbetalas);
 • att tillhandahålla data såsom namn och efternamn, företagsnamn, adress samt organisationsnummer är nödvändigt för att utfärda en faktura för tjänsterna och härstammar från de lagliga bestämmelserna (fakturor kan inte utfärdas utan dessa uppgifter);
 • att tillhandahålla data som namn och e-postadress är nödvändigt för att ge rabatt på framtida tjänster (ingen rabatt kan ges utan dessa uppgifter).

Datamottagare

Dina personliga uppgifter kan delas med våra kurirföretag, advokater, leverantörer av betalningstjänster, värdföretag, bokföringsföretag, försäkringsbolag, företag som hanterar vårt ERP-system och företag som är involverade i kundtjänsthantering, som till exempel Klarna. Dessutom kan vi också vara rättsligt bundna till att dela dina personliga uppgifter med privata och offentliga enheter.

När det gäller de s.k. kakor (cookies), data kan överföras till tredje parter som Twitter, Facebook och Google i enlighet med sekretesspolicyn angående cookies som anges nedan.

Användning av personuppgifter för automatiserat beslutsfattande

Om du ger ditt samtycke enligt punkt 5 i cookiepolicyn på webbplatsen vasco-translator.se, kan dina personuppgifter användas för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, för reklamändamål.

Överföring av personuppgifter till tredje land eller internationella organisationer

Personuppgiftsansvarig överför inte dina personuppgifter till internationella organisationer.

Dina personuppgifter kan överföras av den personuppgiftsansvarige till länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (som inkluderar Europeiska Unionen, Norge, Liechtenstein och Island), dvs. till enheter såsom Google LLC, Facebook Inc, Twitter Inc.

Överföring av dina personuppgifter till enheter utanför EES sker i enlighet med ditt samtycke eller i den utsträckning som krävs för att fullfölja det ingående avtalet.

Vi vill uppmärksamma dig på att om dina personuppgifter överförs till enheter utanför EES, det finns en risk att länder där dessa enheter har sina säten inte kan ge en motsvarande skyddsnivå för dina personuppgifter, som den som ges genom GDPR.

För att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för dina personuppgifter använder vi i våra relationer med enheter utanför EES också standardavtalsklausuler om personuppgiftsskydd, godkända av Europeiska Kommissionen.

Lagring av personliga uppgifter

Dina personuppgifter blir lagrade i följande perioder:

 • avtalets varaktighet — med hänvisning till personuppgifter som behandlas i syfte att ingå och genomföra avtalet;
 • under en period på 3 eller 10 år + 1 år — med hänvisning till personuppgifter som har behandlats för att upprätta, utöva eller försvara fordringar (tidsperioden beror på om båda parter är entreprenörer eller inte);
 • under en period på 6 månader — med hänvisning till personuppgifter som samlats in vid utförandet av tjänsten och avtalet inte ingicks omedelbart, dvs. behandling för att ingå avtal i framtiden;
 • under en period av 5 år — med hänvisning till personuppgifter som behandlats för att uppfylla skattefordran;
 • tills tillbakadragandet av samtycke eller när syftet med behandlingen uppnås, men inte längre än 5 år — med hänvisning till personuppgifter som behandlats med samtycke;
 • tills framställningen av en effektiv invändning, eller när syftet med behandlingen uppnås, men inte längre än 5 år — med hänvisning till personuppgifter som behandlas under legitima intressen från den enhet som är ansvarig för personuppgifter, eller för marknadsföringsändamål;
 • tills personuppgifter är föråldrade eller löpt ut, men inte längre än 3 år — med hänvisning till personuppgifter som huvudsakligen behandlas för analytiska ändamål, i relation till användning av kakor (cookies) och administration av webbplatser.

Information om dina rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina personliga uppgifter, begära korrigering av dem, ta bort och begränsa behandlingen, att överföra informationen och invända mot databehandlingen.

Du kan utföra dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@vasco-electronics.com, eller per post till al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow, Polen.

Begäran måste innehålla information som gör det möjligt att identifiera dig.

Rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna

Du har också rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna som skyddar personuppgifter - Datainspektionen, om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen.

Riktlinjer för användning av kakor (cookies) på webbplatsen vasco-translator.se

Allmän information

Denna webbplats ägs av Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. med huvudkontor i Krakow, Polen, nedan kallat "butik".

Vi respekterar integriteten av användare av butiken som finns tillgänglig på: vasco-translator.se. Vi tar organisatoriska och tekniska åtgärder för att förhindra att våra användares integritet kränks av tredje parter.

Skyddsnivå

Vårt syfte är att säkerställa en skyddsnivå som följer gällande lagbestämmelser:

 • Europaparlamentets och Europarådets förordning 2016/679 från den 27. april 2016 om skydd av fysiska personer, med hänsyn till behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46/EF (GDPR),
 • Lag från den 18. juli 2002 om tillhandahållande av tjänster via elektroniska medel,
 • Lag från den 16. juli 2004 - Telekommunikationslagen.

Köp i vår butik är säkrade med SSL-protokollet som är en speciell standard för krypterad dataöverföring. Som en del av vår butiks webbplats finns det länkar genom vilka du kan nå andra webbplatser. När du använder butikens webbplats kan kakor (cookies) från andra tjänsteleverantörer, till exempel Facebook, Twitter, Google m.m. placeras på din enhet, för att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Sekretesspolicyn och användarvillkoren för kakor (cookies) som skapats av de angivna enheterna ligger utanför butikens kontroll. Vi rekommenderar att du, innan du använder andra webbplatser, läser både deras integritetspolicy och användarvillkor för kakor (cookies), särskilt:

Google: https://policies.google.com/?hl=sv

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Sekretess och kakor (cookies) för dessa webbplatser är utanför butikens kontroll.

Begrepp

 • Cookie - information lagrad av butiken på användarens dator, som kan läsas av butiken när datorn är ansluten till butiken.
 • Systemlogg - information om användarens dator, som överförs av datorn vid varje anslutning. Systemloggen kan innehålla ett antal data, t.ex. ett IP-nummer som gör det möjligt att kartlägga enhetens aktuella plats.
 • IP-adress - ett individuellt nummer tilldelat varje dator ansluten till Internet. Det kan vara statisk eller dynamisk, beroende på hur en enhet tilldelats (permanent eller tillfälligt).
 • URL-adress – en webbresurs lokaliserare, ofta hänvisad till i samband med webbplatsens adress. Webbplatsadresser baseras på URL-format.

Datainsamling

Vi lagrar serverförfrågningar som känns igen av URL:er och som hänvisar till:

 • IP-adressen till slutenheten,
 • namnet på användarstationen, vars identifiering är möjlig med ett http-protokoll,
 • användarnamnet som getts under godkännandeprocessen,
 • tiden för förfrågan,
 • första raden i förfrågan,
 • http-svarskoden och volymen av data som skickats av servern,
 • hänvisningslänk till webbadressen till den tidigare besökta webbplatsen, om en användare riktades till butiken av en intern server,
 • information om användarens webbläsare,
 • information om fel under transaktioner.

Uppgifterna tillåter inte direkt identifiering av personer som surfar i butiken.

Butiken insamlar inte information automatiskt, förutom informationen i kakorna (cookies).

Du kan ändra sekretessinställningar i din webbläsare när som helst.

Hur?

Klicka nedan för steg-för-steg-instruktioner.

Riktlinjer för användning av kakor (cookies)

Vår webbplats använder kakor (cookies) i enlighet med artikel 173 i lagen från den 16. juli 2004 - Telekommunikationslagen. Cookies är IT-data, oftast textfiler, som lagras på användarens slutenhet. De innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen de kommer från, lagringens varaktighet och ett nummer.

Vi använder följande typer av kakor (cookies):

 • sessionberoende cookies – lagras på slutenheten tills användaren loggar ut, eller lämnar butiken,
 • fasta cookies – lagras på slutenheten under den tid som anges i deras parametrar, eller tills användaren tar bort dem,
 • performance cookies – som innehåller information om hur butiken används,
 • nödvändiga cookies – nödvändiga för korrekt utförande av en beställning,
 • funktionella cookies – som "kommer ihåg" användaren samt användarens inställningar och anpassar tjänster därefter,
 • egna cookies – placerade av butiken,
 • externa cookies - från en annan webbplats än butiken.

Externa cookies-filer används för reklamändamål, men endast om du ger ditt samtycke. Att inte bevilja sådant samtycke påverkar inte butikens webbplats negativt.

Dessa filer innehåller inte information som gör det möjligt att identifiera användare och gör det inte möjligt att bestämma användares personliga information. Du kan ändra mängden data som samlas in genom att justera inställningarna för webbläsaren du använder. För att anpassa inställningarna till dina behov och ändra villkoren för att lagra eller ta emot cookies rekommenderar vi att du väljer "Hjälp" i din webbläsare.

Så här ändrar du din webbläsares integritetsinställningar

Information om att ändra cookie-inställningar för de vanligaste webbläsarna:

Google Chrome:

Klicka på menyn (uppe till höger), fliken Inställningar> Avancerat. Under "Sekretess och säkerhet" klickar du på innehållsinställningar. Under "Cookies" kan du ändra följande cookie-inställningar: ta bort cookies, blockera cookies som standard, tillåta cookies som standard, lagra cookies och webbplatsdata tills du stänger din webbläsare, tillåter eller blockerar cookies för en specifik webbplats.

Internet Explorer 6.0 and 7.0:

I webbläsarmenyn (övre högra hörnet): Verktyg> Internetalternativ> Sekretess, Webbplatser-knappen. Välj nivå med skjutreglaget och bekräfta ändringen med OK-knappen.

Mozilla Firefox:

I webbläsarmenyn: Verktyg> Alternativ> Sekretess. Aktivera Firefox-programfältet: "kommer att använda användarinställningar". Cookies bestäms genom att klicka av - eller inte - fältet “Acceptera cookies”.

Opera:

I webbläsarmenyn: Verktyg> Inställningar> Avancerat. Cookies bestäms genom att klicka av - eller inte - fältet "Cookies".

Safari:

I Safaris rullgardinsmeny väljer du Inställningar och klickar på Säkerhetsikonen. Säkerhetsnivån väljs i fältet "Acceptera kakor".

Mer information om cookies kan hittas på https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbkaka eller under fliken "Hjälp" i webbläsarmenyn.

Varje användare kan definiera sekretessnivån och typen av cookies.

Den persondataansvarige använder cookies för att samla information om hur butiken används av besökare. Cookies ger en möjlighet att:

 • upprätthålla användarsessionen - (efter inloggning) behöver användarna inte logga in och använda lösenord på varje undersida i butiken,
 • anpassa butiken till användarnas behov, skapa visningsstatistik och analys av butikens webbplats, anpassa reklaminnehållet till användarnas preferenser,
 • verifiera användarnas aktivitet på webbplatsen, inklusive att avgöra om användaren inte är en robot - som en del av den reCAPTCHA-mekanism som tillhandahålls av Google.

ReCAPTCHA fungerar genom att implementera en algoritm som analyserar användarens aktivitet genom att ta en skärmdump från användarens webbläsarfönster. Om aktiviteten betraktas som mekanisk (som en robots aktivitet) markeras den av systemet.

ReCAPTCHA samlar in och analyserar följande data:

 • Användarens mönster,
 • Antal musklick som användaren har gjort på sidan eller i applikationen,
 • Användarens webbläsarspråk från användarens svar i frågefälten,
 • Svar på frågeställningarna på webbplatsen,
 • CSS-Information,
 • Plug-ins installerade i webbläsaren,
 • IP-adresser som tidigare kändes igen som "personer" av kakor.

Frågor och klagomål relaterade till sekretesspolicyn kan skickas till adressen: kundtjanst@vasco-electronics.se.

Det är butiken vasco-translator.se som placerar cookies på användarnas slutenhet och som har tillgång till dem. Butiken finns på följande adress:

Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
al. 29 Listopada 20,
31-401 Krakow
Polen

Cookie